Kdo jsme


Mgr. Helena Kohoutová je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory od 1.1.2004, pod ev. č. advokáta 10087.

Více jak 15 let pak byla partnerem advokátní kanceláře Veverka – Kohoutová, advokáti, kde od počátku svého působení zajišťovala svým klientům právní pomoc prakticky ve všech odvětvích práva.

Svým klientům pak vždy nabízí osobní přístup, odbornost a vysokou flexibilitu. 

V současnosti advokátní kancelář Mgr. Heleny Kohoutová poskytuje rozsáhlou škálou právních služeb, v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) v platném znění, spočívající pak především v:

  • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR  a Ústavního soudu; zastupování v rozhodčích řízeních;
  • zastupování před jinými orgány státní správy a samosprávy;
  • zastupování při jednáních s právnickými i fyzickými osobami;
  • udělování právních porad;
  • sepisování listin, zejména smluv, případně jejich posuzování;
  • zpracovávání právních rozborů a posudků;
  • kompletní právní servis při zakládání obchodních společností včetně sepisu všech potřebných listin;

to vše pak zejména v oborech práva občanského, obchodního a korporátního práva, trestního práva, pojišťovacího práva, správního práva, právních vztahů k nemovitostem, pracovního práva, rodinného práva, práva směnečného a šekového, soutěžního práva, autorského práva, včetně řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících.

Tým advokátní kanceláře tvoří zkušení právníci s odbornými znalostmi se specializací v různých oborech práva.

Advokátní kancelář spolupracuje s kooperující notářskou kanceláří, která provádí pro advokátní kancelář veškeré notářské služby, dále s daňovými poradci, auditory, znalci, exekutory a rovněž s odborníky v oblasti poradenství ekonomického a finančního.

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby v jazyce českém, anglickém a dále se specializuje na jazyk španělský.

Na poskytování právních služeb klientům a na řešení jejich konkrétních právních případů se podílí tým právníků advokátní kanceláře tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní, rychlé a plně kompetentní. Klient má vždy možnost kontaktovat některého z týmu právníků, který se podílí na zpracování konkrétního případu tak, aby vždy byla zajištěna vzájemná konkrétní a úplná spolupráce mezi advokátní kanceláří a klientem.

Sídlo naší advokátní kanceláře