Kdo jsme


Mgr. Helena Kohoutová je advokátkou zapsanou v seznamu České advokátní komory od 1.1.2004, pod ev. č. advokáta 10087. Více jak 15 let pak byla partnerem advokátní kanceláře Veverka – Kohoutová, advokáti, kde od počátku svého působení zajišťovala svým klientům právní pomoc prakticky ve všech odvětvích práva. Svým klientům pak vždy nabízí osobní přístup, odbornost a vysokou flexibilitu.

V současnosti poskytuje advokátní kancelář Mgr. Heleny Kohoutové rozsáhlou škálou právních služeb, v rozsahu stanoveném v § 1 odst. 2 zák. č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) v platném znění, spočívající pak především v:

  • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR  a Ústavního soudu; zastupování v rozhodčích řízeních;
  • zastupování před jinými orgány státní správy a samosprávy;
  • zastupování při jednáních s právnickými i fyzickými osobami;
  • udělování právních porad;
  • sepisování listin, zejména smluv, případně jejich posuzování;
  • zpracovávání právních rozborů a posudků;
  • kompletní právní servis při zakládání obchodních společností včetně sepisu všech potřebných listin;

to vše pak zejména v oborech práva občanského, obchodního a korporátního práva, pojišťovacího práva, správního práva, právních vztahů k nemovitostem, pracovního práva, rodinného práva,  práva směnečného a šekového, soutěžního práva, autorského práva, včetně řešení sporů z těchto vztahů vyplývajících. Tým advokátní kanceláře tvoří zkušení právníci s odbornými znalostmi se specializací v různých oborech práva. Advokátní kancelář spolupracuje s kooperující notářskou kanceláří, která provádí pro advokátní kancelář veškeré notářské služby, dále s daňovými poradci, auditory, znalci, exekutory a rovněž s odborníky v oblasti poradenství ekonomického a finančního.

Advokátní kancelář poskytuje veškeré právní služby v jazyce českém, anglickém a dále se specializuje na jazyk španělský. Na poskytování právních služeb klientům a na řešení jejich konkrétních právních případů se podílí tým právníků advokátní kanceláře tak, aby poskytnutí právní služby bylo efektivní, rychlé a plně kompetentní. Klient má vždy možnost kontaktovat některého z týmu právníků, který se podílí na zpracování konkrétního případu tak, aby vždy byla zajištěna vzájemná konkrétní a úplná spolupráce mezi advokátní kanceláří a klientem.

Svým klientům pak vždy nabízíme osobní přístup, odbornost a vysokou flexibilitu. 

Poskytujeme následující právní služby:


Občanské právo

Občanské právo se zabývá soukromoprávními vztahy, kdy upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, vztahy mezi nimi a státem a vztahy vyplývající z práva na ochranu osobnosti.Více »

Rodinné právo

Rodinné právo se zabývá osobními a majetkovými vztahy mezi členy rodiny.Více »

Obchodní právo

Obchodní právo je soubor právních norem,které upravují majetkoprávní postavení podnikatelů a vztahy vznikající.Více »

Právo obchodních korporací

Právo obchodních korporací zahrnuje všechny formy obchodních společností i družstev a rozlišuje také tzv. osobní společnosti a kapitálové společnosti.Více »

Pracovní právo

Upravuje především vztahy, které vznikají mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem a kromě toho upravuje např. právní postavení odborů, organizací zaměstnavatelů, formy a pravidla kolektivního vyjednávání.Více »

Směnečné právo

Směnečné právo se zabývá úpravou náležitostí směnek nebo převodem cenných papírů.Více »

Správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, dále upravuje působnost výkonné moci ve státě, činnost státu a veřejnoprávních korporací.Více »

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.Více »

Doporučení klientů


Náš tým


0
+
Roků praxe
0
Spolupracujících advokátů
0
Jazyky
0
Okresních soudů v zasoupení

Staňte se našim klientem

Stát se naším klientem není nic složitého. Nejprve nás kontaktujte prostřednictvím emailu nebo kontaktního formuláře a stručně rozveďte, v jaké věci požadujete právní službu. My se Vám brzy ozveme a nejlépe při osobní schůzce vše společně dohodneme.